Nyheter

NYHETER & AKTUELLT

Stämma i Lillsjöns vattenförening

Nedan följer kallelse och dagordning till stämma i Lillsjöns vattenförening. Observera att Lillsjöns vattenförenings verksamhet är separerad från Svensboda Samfällighetsförening. Frågor om nedanstående kallelse hänvisas därför till styrelsen i Lillsjöns vattenförening

Stämma och föreningsmöte 29/5

Söndagen den 29 genomför Svensboda Samfällighetsförening ordinarie föreningsstämma, vid föreningshuset. Föreningsstämman i SSF börjar klockan 10. 00 och efterföljs av årsmöte i Svensboda natur och fritidsförening

Arbetsdag för medlemmar i Svensboda Samfällighetsförening lördagen den 30 april 2022

Lördagen den 30 april är det dags för vårens arbetsdag för medlemmar i Svensboda Samfällighetsförening. Samling sker vid respektive blocks mötesplats 09.00. Arbetsdagen avslutas 12.00.

Information från Lillsjöns vattenförening

Lillsjöns vattenförening planerar att sätta på sommarvattnet den 16 april alternativt den 23 april beroende på väderlek.

Information om lantmäteriförrättning

Du som medlem i Svensboda Samfällighetsförening har nyligen fått ett brev från Lantmäteriet med inbjudan till ett första informationssammanträde. Bakgrunden till inbjudan är den ansökan om lantmäteriförrättning som en enhällig stämma fattade beslut om under 2021 och som diskuterats inom föreningen under flera år. Ansökan syftar till att säkerställa den långsiktiga förvaltningen av det grönområde (fastigheten Svensboda 1:3) som föreningen är ägare till

Nedfallna träd

Svensboda Samfällighetsförening förvaltar vägområdet i Svensboda (med undantag för Svensbodavägen) samt är ägare till fastigheten Svensboda 1:3 som är ett grönområde med såväl skogsytor som exempelvis fotbollsplan och badplats vis Stensjövägen (se karta för mer detaljerad information). I de fall träd faller över vägar eller på föreningens grönområde så ska detta anmälas till info@svensboda. se så att styrelsen kan hantera ärendet så snart som möjligt

Snöröjning

Inom Svensboda finns både vägar som underhålls av Svensboda Samfällighetsförening samt väg (Svensbodavägen) som sköts av Trafikverket. Svensboda samfällighetsförening ansvarar för att vägunderhåll, som exempelvis snöröjning, genomförs på de vägsträckor som ingår i samfällighetens uppdrag. Maskinerna som används vid snöröjning kräver stort vägutrymme och om vägen inte är framkomlig kan det i värsta fall innebära att snöröjning inte kan genomföras på den aktuella platsen

Protokoll från föreningsmöte och föreningsstämma

Söndagen den 25 september genomfördes höstens föreningsstämma i Svensboda Samfällighetsförening. Samma dag anordnades ett medlemsmöte i Svensboda Natur & Fritidsförening. I samband med stämmorna togs beslut om årsavgift för 2022

Insamling av e-postadresser

Svensboda Samfällighetsförening och Svensboda Natur och Fritidsförening har register över sina medlemmar där information om fastighet, ägare och kontaktuppgifter sparas. Detta för att kunna skicka ut medlemsinformation och fakturor. Mer information om hur föreningen hanterar personuppgifter hittar du här

Angående Postlådor vid fotbollsplan

PostNord delar bara ut post till lådor som sitter vid vägen. Det flesta som vill ha en postadress i Svensboda har redan flyttat sin låda till någon av ställningarna vid Svensbodabacken eller Lillsjövägen. Det finns ett antal lådor kvar på den här ställningen

Handlingar till stämma 25 sep 2021

Kallelse och medlemsinformation

Föreningsstämma

Föreningsstämma/Medlemsmöte, lördag den 25 september Styrelserna för SSF och SNF har beslutat datum för föreningsstämma i SSF och medlemsmöte i SNF. Mötena kommer att planeras med hänsyn till gällande föreskrifter från myndigheterna. Detaljerad information om förutsättningarna följer med kallelsen som kommer att skickas ut i enlighet med stadgarna

Protokoll från SSF och SNF

Protokoll från stämmorna i SFF och SNF finns under dokument i listen till vänster.

Protokoll från Lillsjöns vattenförening

Årsmötesprotokoll och den valda styrelsen finns nu i en egen mapp i listen till vänster (dokument).

Stämma SNF

Välkommen på stämma för SNF 22/5 kl 11:00 vid fotbollsplanen Fullmakt finns för de som inte kan närvara Bilaga (budget med utfall)

Stämma SSF

Välkommen till stämma 22/5 vid fotbollsplanen kl 10:00. Fullmakt finns för de som inte kan närvara

Årsmöte i Lillsjöns vattenförening

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Dag: Lördagen den 22 maj 2021 Tid: Klockan 13. 00 Plats: Svensboda fotbollsplan Dagordning Mötets öppnande Mötets behöriga utlysande Fastställande av dagordning Val av mötets ordförande Val av mötets sekreterare Val av 2 justerare tillika rösträknare Fastställande av röstlängd Styrelsens förvaltningsberättelse Revisorernas berättelse Fastställande och resultat och balansräkning Ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsens förslag angående arbeten under nästkommande år och kostnader därför Bestämmande av årsavgift och eventuellt extra uttaxering, samt datum för betalning Val av ordförande (avgående Gösta Rohdin) Val av sekreterare (avgående Iris Claësson) Val av kassör (utgår) Val av övriga ledamöter (utgår) Val av suppleanter (avgående Leif Ekgren) Val av revisorer och suppleant (avgående Elisabeth Karlsson) Val av valberedning 2 personer, varav 1 sammankallande (avgående Peter Claësson (sammankallande) och Ingemar Andersson) Arvoden för kommande år Övriga frågor Mötets avslutande SAMTLIGA MEDLEMMAR HÄLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA / STYRELSEN

Lillsjöns vattensförening

Lillsjöns vattenförening planerar att sätta på sommarvattnet: Lördagen den 24 april 2021 Vid kall väderlek kommer det att ske senare.

Angående fakturerad års-avgift för 2021

SKUGGA PÅ TOMTEN?

Nu är det möjligt att lämna önskemål avseende behov av slyröjning/ trädfällning i fastighetsnära områden! Länk: Genomförande av marklov Välkommen att kontakta din blockledare eller, grönområdesansvarig via info@svensboda. se så tar vi kontakt med dig och bokar en tid för att på plats kartlägga ärendet. Dokumenten Grönområdesplan samt Riktlinjer för marklov nås via länkar till vänster: Medlemssidor/ Naturvård

Lillsjöns vattenförening

Lillsjöns vattenförening planerar att stänga av sommarvattnet: Söndagen den 1 november 2020 . Vid kall väderlek kommer vattnet att stängas av tidigare. styrelsen/Lillsjöns vattenförening

Budgetförslag 2020

Förslaget finns HÄR, men även under fliken Medlemssidor /respektive förening/ Förvaltning

GRÖNOMRÅDESPLAN 2019

klicka på bilden för att få hela dokumentet

PROTOKOLL SSF/SNF höstmöten

Länkar protokoll 2019 09 28: Aktuella dokument återfinns alltid under medlemssidorna! Föreningsstämma i SSF inkommen Reservation till protokollet Medlemsmöte i SNF

Översyn av vattenpumpar

"Föreningen (Svensboda Natur- och Fritidsförening) har ett samordningsansvar för vattenförsörjningen inom Svensboda fritidsområde och därmed ansvar för att vatten finns tillgängligt genom handpumpar inom rimligt avstånd inom fritidsområdet. " Utdrag ur Stadgarna för SNF rev 2014 Styrelsen vill informera om, att de på grund av det ekonomiska läget i SNF, inte har möjlighet att leva upp till det som SNF:s stadgar föreskriver i § 1 och § 12 angående handpumpar och vattenförsörjning. De handpumpar som står på olika ställen inom Svensboda kommer att stå kvar, men styrelsen frånsäger sig allt ansvar för funktion och vattenkvalitét

- FLER NYHETER -

Via denna flik ser du nu samtliga NYHETER i spalten till höger. Fliken har skapats då inte samtliga nyheter är synliga från startsidan /webbansvarig

Vägavtal

Avtal med vägentreprenör är nu klart. Avtalet, som avser både vinter-och barmarksunderhåll, löper från 2018-10-15 till 2021-04-30 och entreprenör är Tsverige Shippingline AB i Norrtälje, och kommer att utföras av Kenneth Tidblom. Läs detaljerna HÄR: Samtliga dokument avseende SSF återfinns under Medlemssidor/ SSF föreningsstämma/ SSF Förvaltning

VÄGTRUMMOR för vattenavflöde

En kartläggning har gjorts för reglering av underhåll och nyanskaffande av vägtrummor. Läs dokumentet HÄR: Dokumentet återfinns även under medlemssidorna /SSF /förvaltning
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin