Fakturering januari 2023

Publicerad söndag 8 jan 2023, 12:25

I början av januari sker utskick av fakturan för den avgift som avser samfällighetens kostnader för budgetåret 2023. Fakturan är på 3900 kronor för de medlemmar som är med i både väg- och grönområdessamfällighet.

Styrelsen är medveten om att enskilda medlemmar kan ha svårt att betala hela avgiften i januari månad. Därför uppmanas de hushåll som vill dela upp avgiften på två månader att kontakta info@svensboda.se senast den 31 januari.

Frågor och svar:

Varför måste fakturan komma i januari?

Samfällighetens budgetår löper från januari till december. En stor del av föreningens utgifter består av kostnader för vinterväghållning och dessa utgifter belastar oftast årets första månader värst. Det gör att föreningen behöver fylla på med nya intäkter redan i januari för att säkerställa att det finns medel att betala dessa utgifter.

Till skillnad från exempelvis företag så strävar inte föreningen från att göra ”vinst” utan budgeten läggs för att vara på en så låg nivå som möjligt baserat på de kostnader som föreningen väntas ha under året. Konsekvensen av detta är att föreningen behöver få in nya medel vid varje nytt budgetår och därför behöver också faktureringen ske i januari.

Avgiftens storlek fastställdes på föreningens stämma i september och föreslagen avgift skickades skriftligt ut till alla medlemmar i god tid före stämman.

Varför har avgiften höjts?

Precis som mycket annat i samhället så har kostnader för framför allt vägentreprenad och material till vägen höjts under de senaste åren. Det gör att föreningen måste betala en högre summa för skötseln av vägen.

Vilka kostnader har föreningen?

Svensboda Samfällighetsförening består av två gemensamhetsanläggningar som hanteras separat. Den ena gemensamhetsanläggningen avser vägen och den andra för det gemensamma grön- och fritidsområdet.

Vägen

Den stora utgiften för vägen är löpande kostnader för väghållning såsom exempelvis grusning och snöskottning. Utöver detta behöver föreningen årligen genomföra löpande underhåll för att hålla vägen i ett gott och körbart skick. Det kan exempelvis handla om att byta ut dräneringsrör eller genomföra andra nödvändiga åtgärder. Genom att sköta det löpande underhållet minskas risken för oförutsedda utgifter och ökade kostnader som riskerar att uppstå till följd av bristande underhåll.

Grön- och fritidsområdet

Samfällighetens grönområde och fritidsområde med exempelvis skog, badplatser och fotbollsplan behöver kontinuerlig skötsel. Genom den löpande skötseln kan kostnader hållas nere över tid samtidigt som vi säkerställer att badbryggor och fotbollsplan är tillgänglig för föreningens medlemmar.

Vad kan jag göra om jag har synpunkter eller frågor gällande föreningens avgift och arbete?

Styrelsen välkomnar medlemmarnas engagemang i föreningen. Avgiften beslutas om i samband med föreningens stämma och inför denna skickas förslaget på årsavgift ut. I samband med att avgiften fastställs så beslutar medlemmarna också om förvaltningsplan och budget. För att påverka föreningens avgift behöver därför synpunkter lämnas in till styrelsen i god tid före budgetarbetet startar. Frågor om det löpande arbetet skickas till info@svensboda.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin