Nyheter – juli 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – november 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – mars 2021
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – oktober 2018

Frågor om moms på medlemsavgift

Publicerad lördag 8 jun, 15:05

Det har visat sig att Styrelsen inte varit tillräckligt tydliga gällande hanteringen av medlemsavgiften i Svensboda Samfällighetsförening för 2024.

Att medlemsavgiften har ökat de senaste åren hänger ihop med ökade kostnader, till följd av bland annat en inflationen som befunnit sig på en historiskt hög nivå. Detta var också något som beskrevs i de handlingar som skickades ut inför höststämman -23 då medlemsavgiften klubbades.

Precis som styrelsen informerade om vid stämman var det oklar huruvida samfällighetsföreningar skulle beläggas med moms eller inte. Styrelsens analys var att oavsett utgång så skulle ett beslut om att momsbelägga föreningen få en mindre effekt på föreningens ekonomi. Just därför fattades beslutet om total medlemsavgift för 4700 kronor utan hänvisning till moms då föreningens behov av medlemsintäkter på 4700 kr bedömdes vara de samma oavsett om avgiften skulle komma att momsbeläggas eller ej.

I samband med att regelverket för samfälligheter blev tydligt i mars så konsulterade föreningen den förtroendevalda revisorn för att säkerställa att det finns samsyn kring hur föreningen har hanterat frågan och planerad hantering i smaband med fakturering av resterande medlemsavgift (faktura2).

I samband med att faktura 2 för 2024 skickades ut har det uppkommit frågor från föreningens medlemmar. Styrelsens ambition har varit att vara så tydliga kring momsfrågan som möjligt men i och med att flera medlemmar har haft funderingar kring fakturan så hoppas vi att nedanstående förklaring tydliggör föreningens situation.

Styrelsen svarar gärna på frågor via info@svensboda.se.

Utdrag från hemsidan gällande faktura 1 den 12 mars 2024

”Nyligen beslutade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att ändra Skatterättsnämndens beslut och förklara att samfällighetsföreningar som uttaxerar sina medlemmar i enlighet med av lantmäteriet åsatta andelstal ej ska debitera moms på det uttaxerade beloppet.

Vad innebär beslutet för Svensboda Samfällighetsförening?

Beslutet får ingen övergripande påverkan på föreningens ekonomi eftersom föreningen skulle kunnat ”kvitta” momsen på de tjänster som föreningen betalar, exempelvis vid köp av entreprenadtjänster, mot den moms som medlemmarna betalat in

Som en följd av det nya beslutet kommer samfälligheten, precis som under tidigare år bli debiterade moms på entreprenadtjänster och övriga inköp.

· Vad gör jag med den faktura som inkommit?

För att slippa onödiga kostnader kommer föreningen inte att skicka ut nya fakturor. Redan utskickade fakturor skall därför betalas i sin helhet med det belopp som är inkluderat momsbeloppet vilket du ser längst ner till höger på fakturan, efter texten

”Att betala”.

För att det ska bli rätt i bokföringen kommer därför momsbeloppet som betalats i samband med faktura 1 krediteras på faktura 2 och i stället kommer motsvarande summa att påföras på samma faktura. Sammanfattningsvis så förändras inte den beslutade medlemsavgiften och medlemmarna betalar i linje med stämmobeslutet, 3600 kronor som avgift för vägen och 1100 kronor för grönområdet”.

Utdrag från handlingar inför stämma den 30 sept 2023.

”Förslag till årsavgift styrelsen föreslår en höjning av avgiften till totalt 4 700 kronor för de två gemensamhetsanläggningarna. Detta på grund av ökade kostnader för underhåll av väg och grönområde, bland annat på grund av den höga inflationen”.

Utdrag från protokoll från stämman den 4 maj 2024

”Therese Oxfält redogjorde för momsfrågan angående medlemsavgiften på faktura 1.

Kommer att rättas i ekonomisystemet, nästkommande faktura kommer inte att innehålla någon moms, totala beloppet blir det samma som i faktura 1”.

Vid faktureringen av faktura två beslutade styrelsen om att omföringen mellan momsen och medlemsavgiften på faktura 1 ett endast göra en omföring i ekonomisystemet utan att skicka ut kredit och debetfaktura på samma belopp vilket besparar föreningen administrations -och portokostnader.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin