Information om planerade skogsvårdsåtgärder i Svensboda

Publicerad torsdag 11 jan, 16:12

Svenboda Samfällighetsförening har i uppdrag att underhålla och vårda det gemensamägda naturområdet Svensboda 1:3 (se karta). Föreningen tog 2019 stöd av Skogsstyrelsen för att ta fram en grönområdesplan som föreningens medlemmar godkände i samband med en tidigare föreningsstämma.

Grönområdesplanen syftar till att prioritera vilka åtgärder som ska göras för att det gemensamma grönområdet ska kunna utvecklas på ett bra sätt. Det kan exempelvis handla om att gallra bort sly och vissa trädarter för att främja att andra träd får tillräckligt med solljus för att kunna utvecklas på ett bra sätt.

Som ett första steg i arbetet med att utföra skogsvårdsåtgärder i enlighet med grönområdesplanen kommer en gallring att ske på områdena 4 och 7 (se karta). Arbetena kommer att ske under vintern.

Boende vars tomter angränsar till området behöver säkerställa att de enskilda tomterna är markerade med synliga tomtgränspinnar.

Vad kommer att göras?

Skogsstyrelsens beskrivning av området

I brynet växer flera gamla grova träd med frihuggningsbehov och enbuskar. Skogen i sluttningen mot fastighetsgränsen är olikåldrig och varierande både i ålder och trädarter. En fin utvecklingsbar ek i området markerad på kartan.

Åtgärd: Brynet prioriteras där grova tallar och aspar ska frihuggas så att kronorna är fria från konkurrens och stammarna inte beskuggas. Gynna fina enbuskar och hasseluppslag röjs till avgränsade buketter. Frihugg eken markerad på kartan. I resten av beståndet välj att göra insatser längs stigen som frihuggning av tall och lövträd. Gynna gamla träd. Variationen av trädarter i beståndet kommer då att finnas kvar och marken blir solbelyst och floran gynnas. Rönn, sälg, hassel och enbuskar sparas alltid men buskarterna kan avgränsas till buketter eller stammas upp.

Område 4 längs Lokärrsvägen

Gallring, röjning och frihuggning inom del av område 4. Området som berörs är ca. 180 x 20 m. Virke och ris för flisning läggs upp mot Lokärrsvägen.

Beskrivning Omr. 4 Lövskogsområde längs Lokärrsvägen.

Blandskog med stor andel lövträd och av ett yngre skikt snabbt växande granar. Lövträden består till övervägande del björk men sälg, ek, hassel och asp finns också. Här kan ett mycket fint björkbestånd med inslag av ovanstående lövträdsarter skapas likt den som växer på Kvarnkärret.

Åtgärd: Norra delen som redan nu domineras av björk huggs helt fri från barrträd. Röj fram unga ekar, sälg och björk som kan bilda nästa generation lövträd i området. I södra delen frihuggs grova lövträd och tallar som har konkurrerande träd växande i kronorna eller intill stammen. Gynna rönn, enbuskar och hassel att växa mellan träden

Område 7 mellan Lokärrsvägen och Björkbacksvägen

Gallring, röjning och frihuggning inom del av område 7. Området som berörs är cirka 130 x 30 m. Det innebär cirka halva område 7, den del som ligger närmast ängen. Virke och ris för flisning läggs på ängen mot Lillsjövägen.


Frågor gällande arbetet besvaras av info@svensboda.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin