Förvaltning av natur och fritidsområden i Svensboda

Förvaltningen av gemensamma natur- och fritidsområden i Svensboda

Svensboda samfällighetsförening förvaltar, inom ramen för gemensamhetsanläggningen Svensboda GA:4:

- Två badplatser

- Naturområde på bägge sidor om Svensbodavägen (se karta)

- Fritidsanläggningar som exempelvis fotbollsplan, boulebana och föreningshus

Medlemmar i Svensboda Samfällighetsförening beslutar varje år om en förvaltningsplan för gemensamhetsanläggningen. I den beskrivs vilka åtgärder och prioriterade insatser som planeras under kommande år. Som underlag till föreningens arbete finns den grönområdesplan som togs fram av Skogsstyrelsen 2019. Dokumentet ligger också till grund för det marklov som föreningen fått beviljat hos Norrtälje kommun. Riktlinjer för föreningens arbete med marklovet hittar du här.

Möjligheter för medlemmar att påverka sitt närområde

Medlemmar i föreningen kan, enskilt eller tillsammans, efter samråd med naturansvarig på
eget initiativ genomföra naturvårdsåtgärder (t.ex. röja sly, markera stigar, underhålla områden).
Kontakt med naturansvarig sker genom info@svensboda.se.

Nedtagning av träd nära enskild medlems tomt

Ibland kan behov av trädfällning uppstå nära enskilda fastighetsägares tomter. Det är viktigt att föreningen informeras om en fastighetsägare ser träd, som står på samfällighetens mark, och som ser ut att vara sjuka eller skadade. Sådant ska anmälas till info@svensboda.se skyndsamt.

Om en enskild medlem vill ta ner träd för att exempelvis öka ljus- och luftinsläpp kan detta ske under nedanstående förutsättningar:

- att den enskilde medlemmen fått nedtagningen beviljad före åtgärd genomförts

- att berörda grannar godkännt nedtagningen

att nedtagningen inte strider mot grönområdesplanen

att fastighetsägaren står för kostnaderna för nedtagning samt bortforsling av både timmer och ris
alternativt tar hand om både timmer och ris själv samt

att fastighetsägaren gör åtgärden på eget ansvar, dvs. anlitar själv behörig entreprenör och att
föreningen hålls skadeslös om något händer.

Ansökan om sådan åtgärd skickas till info@svensboda.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin