SSF - Svensboda samfällighetsförening

Styrelsen nås via epost: info@svensboda.se PlusGirokonto till SSF är 55 84 34-7

Samfällighetens uppdrag

Samfälligheten uppdrag regleras av dess stadgar. Svensboda Samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningen Svensboda GA:2 som består av sju kilometer väg samt gemensamhetsanläggningen Svensboda GA:4 som bildades 2022 och som består av det grönområde som samfällighetsföreningen äger.

Föreningen är medlem i REV, Riksförbundet Enskilda Vägar, som tillhandahåller rådgivning inom lantmäteri, vägteknik och juridik samt försäkring. Medlemsskap i Svensboda samfällighetsförening är obligatoriskt.

Styrelsens arbete

Styrelsens uppdrag innebär utöver förvaltning och skötsel av samfällighetens vägområde också att förvalta, vårda och underhålla Svensboda 1:3 och dess tillhörande markområden och byggnader. Detta ska ske till nytta och användbarhet för medlemmarna på det sätt som medlemmarna bestämmer. Fastigheten Svensboda 1:3, omfattar ca 70 hektar som består av ängar, skogsområde, hagmark, kärr samt även andelar av Stensjöns Norrtäljedel, 40 % och Lillsjön 50 %.

Föreningen beslutade 2019 att anta den grönområdesplan som föreningen beställt av Skogsstyrelsen. Planen omfattar fastigheten Svensboda 1:3 och beskriver områden i detalj, delvis inom blocken men också allmänna delar som "skogen", Kvarnkärret och Sjöhägnaden. I beskrivningen framgår såväl lagstadgade krav på skötsel som föreslagna åtgärder inom olika tidsintervall.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin