SSF - Svensboda samfällighetsförening

Styrelsen nås via epost: info@svensboda.se PlusGirokonto till SSF är 55 84 34-7

Protokoll från samfällighetens stämmor ligger under Dokument i listen till vänster

Styrelsens uppdrag

Styrelsen har det statliga uppdraget att uttaxera avgifter från 171 delägarfastigheter i samfälligheten för att finansiera underhållet av 7 km väg. Vägarna inspekteras kontinuerligt av Trafikverket. Ett statsbidrag utbetalas årligen.

Föreningen är medlem i REV, Riksförbundet Enskilda Vägar, som tillhandahåller rådgivning inom lantmäteri, vägteknik och juridik samt försäkring. Medlemsskap i Svensboda samfällighetsförening är obligatoriskt.

Avtal tecknas normalt med vinterväghållare för perioden 15 november – 15 april. Avtalet utformas enligt mallar och rekommendationer från REV. Föreningens sandfickor vid fotbollsplan är enbart avsett för vinterväghållaren och får ej användas av enskilda medlemmar.

För vägunderhåll sommartid sker årligen upphandling av dikesklippning och dammbindning med magnesiumklorid. Vart tredje år planeras även för hyvling och grusning av vägsystemet.

Styrelsen utser inom sig, en ledamot med uppdraget "Vägmästare" som har det operativa ansvaret för vägarnas skötsel och underhåll inom området.

Verksamhetsplan upprättas årligen och fastställs vid höstens föreningsstämma, i samband med beslut om budget och årsavgift. Nuvarande årsavgift på 3300 kronor betalas senast den 31 januari. Faktura skickas i januari.

På de två arbetsdagarna sker underhåll med rensning av vägtrummor, röjning av sly, utplacering/borttagning av snökäppar samt underhåll av sandlådor.

Styrelsens uppdrag innebär också att förvalta, vårda och underhålla Svensboda 1:3 och dess tillhörande markområden och byggnader. Detta ska ske till nytta och användbarhet för medlemmarna på det sätt som medlemmarna bestämmer. Fastigheten Svensboda 1:3, omfattar ca 70 hektar som består av ängar, skogsområde, hagmark, kärr samt även andelar av Stensjöns Norrtäljedel, 40 % och Lillsjön 50 %. SSF ansvarar för underhåll av Östra badet som har brygga och badflotte. Inom fastigheten finns också kulturminnen registrerade hos Länsstyrelsen. Föreningen upprättade 2005 en skogsvårdsplan som är godkänd av Skogsstyrelsen och kommunen. Skogsvårdsplanen ersattes 2019 av en grönområdesplan. Planen omfattar fastigheten Svensboda 1:3 och beskriver områden i detalj, delvis inom blocken men också allmänna delar som "skogen", Kvarnkärret och Sjöhägnaden. I beskrivningen framgår såväl lagstadgade krav på skötsel som föreslagna åtgärder inom olika tidsintervall.

Styrelsens sammansättning, revisorer och valberedning efter ordinarie föreningsstämma 2021-05-22

Bertil Röjhammar, ledamot

Louise Thorselius, ledamot

Sture Holmström, ledamot

Anders Lindberg, ledamot

Eva Karlsson, suppleant

Revisorer

Camilla Bauer, revisor (lämnat sin post februari 2022)

Externt bolag, revisor

Per-Anders Åhlin, revisorssuppleant

Karin Roberts, revisorsuppleant

Valberedning

Emilia Lindgren

Susanne Lyckeland

Annika Ahlstedt

SSF stadgar finns HÄR

Samfällighetens historik och syfte

Vägföreningen i Svensboda omvandlades 1998 till en samfällighet enligt lagen om förvaltning av samfällighet SFL 1973:150.

Vid anläggningsbeslutet som upprättades av lantmäteriet är ramen för samfällighetens verksamhet och gränsen för dess befogenheter enskilda vägar i Svensboda.

Varje fastighet har enligt anläggningsbeslutet andelstal ett i samfälligheten vilket betyder att alla har samma avgift till föreningen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin