För mäklare

Avlopp

Området har inget gemensamt eller kommunalt avlopp. Det åligger därför de enskilda fastigheterna att säkerställa att befintligt vatten och avlopp följer gällande regelverk. Regler för enskilt avlopp hittar du på kommunens hemsida. I flera fall har fastighetsägare gått samman i så kallade vattenföreningar där drift och skötsel av vattenbrunnar sköts gemensamt. Frågor om dessa hänvisas till respektive vattenförening.

Fiber

Telia har ett fibernät i området. När fibernätet etablerades fick de enskilda fastighetsägarna möjlighet att ansluta sig till en kostnad. Frågor om aktivering av bredbandstänster eller anslutning för de hushåll som inte valde att ansluta sig när nätet byggdes ut besvaras av Telia.

Bad

Två badplatser finns inom området, båda i Stensjön. Östra badplatsen dit du kommer via Bergvägen och Norra badplatsen dit du kommer via Stensjövägen.

Föreningar

Två föreningar finns i området, Natur- och Fritidsföreningen (SNF), Samfällighetsföreningen (SSF). Båda dessa får du separat information om. Därutöver finns en Fiskevattenförening (Stensjön), en Bouleförening och ett antal mindre Vattenföreningar samt Intresseföreningen Bevara Kvarnängen (IBK).

Adress och post

Om du planerar bo här permanent och föregående ägare inte var permanentboende här, ska du kontakta lantbrevbäraren för att få dig tilldelad och anvisad plats var du ska sätta upp din postlåda. Du har också en fastighetsbeteckning, vilken används i vissa officiella sammanhang. Fastighetsbeteckningen bör skyltas i anslutning till infarten. Ditt gatunummer bör vara väl synligt.

Allmänna kommunikationer

Skoldagar går SL.s buss 620X anpassad till skoltider. D v s på morgonen mot Norrtälje och på eftermiddagen därifrån. I övrigt får man klara sig själv. Pendlarparkering för vidarebefordran mot Stockholm eller Norrtälje, finns längs väg 276 vid Mora vägskäl (Preem-macken) i Bergshamra och vid Roslags-Kulla skola.

Avfall

Kompostering av biologiskt hushållsavfall är tillåtet under särskilda former. Containrar för sorterade sopor för återvinning finns vid ICA, Bergshamra. Övrigt grövre avfall kan lämnas vid återvinningsstationen i Görla industriområde, Norrtälje. För uppdaterad information; se kommunens hemsida

Apotek

Husapotek med begränsat sortiment finns hos ICA, Bergshamra. Annars är apoteken i Norrtälje och Åkersberga närmast.

Arbetsdagar

Svensboda Samfällighets Förening (SSF) anordnar vid ett antal tillfällen arbetsdagar, där vi hjälps åt att utföra angelägna gemensamma arbetsuppgifter typ städning, röjning etc.

Biblioteksbuss

Besöker Svensboda med jämna mellanrum. Se anslag på anslagstavlorna i området.

Boule

En Boulebana finns mitt emot festplatsen. Den sköts av vår Bouleförening Svensboul.

Bortsett från viss reserverad tid för Bouleföreningen, så är banan fri att använda för vem som helst.

Cykla och Rida

Är inte tillåtet på områdets gångstigar.

Eldningsförbud 1 april - 30 september

I Norrtälje kommun är det under denna period av miljö- och hälsoskäl alltid förbjudet att elda (även i tunna) inom detaljplanerat område (t ex Svensboda). Speciella regler gäller för valborgsmässoeldar - se kommunens hemsida.

Trafik

Hastighetsbegränsning i området är maximalt 30 km vilket innebär att det är tillåtet att köra saktare än så: Visa respekt för lekande barn och djur!

Fotbollsplan

Området förfogar över en fotbollsplan vid festplatsen, Svensbodabacken. Den sköts av SFF. Ibland förekommer organiserade matcher under veckosluten, öppna för alla oavsett kön och ålder. Se separat anslag.

Grannsamverkan

Är ett samarbete mellan polis och boende i Svensboda. Det frivilliga engagemanget är organiserat genom ett kontaktombud i varje block samt en sammankallande person som bl a håller i kontakt med polisen. Dessa utgör Grannsamverkansgruppen och informerar nya medlemmar om att Grannsamverkan finns i området. Verksamheten ligger inte inom föreningarnas ansvarsområde. Mer information under fliken Grannsamverkan.

Sjukvård

Närmaste läkarstation finns i Bergshamra, närmaste sjukhus i Norrtälje

Sophämtning

Sköts genom Norrtälje Kommuns entreprenörer. Hämtning kan fås med olika frekvenser beroende på hur ofta du kommer att vistas i Svensboda. För fastboende sker hämtning varannan vecka. Meddela Norrtälje kommun hur du vill ha det!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin