SNF - Svensboda natur & fritidsförening

Styrelsen nås via epost: info@svensboda.se. Avgiften är f.n. 100 kr/år och betalas till Plusgiro 65 48 97 -8. Ange fastighetsnummer som avsändare.

Föreningens uppdrag

Föreningens uppdrag regleras av dess stadgar. Föreningens stadgar är under revidering 2022 vilket kommer att påverka föreningens uppdrag och syfte. I förslaget till nya stadgar är föreningens primära uppgift att främja medlemmarnas intresse av en god närområdesmiljö i Svensboda samt att genomföra trivsel- och andra aktiviteter för medlemmarna och de boende i området.

Styrelsens sammansättning, revisorer och valberedning efter ordinarie medlemsmöte 2022-05-29

Bertil Röjhammar, ledamot

Louise Thorselius, ledamot

Sture Holmström, suppleant

Anders Lindberg, ledamot

Eva Karlsson, ledamot

Per-Anders Åhlin, ledamot

Therese Oxfält, ledamot

Revisorer

Petra Hedman, förtroendevald revisor

Elisabeth Karlsson, revisorssupleant

Valberedning

Emilia Lindgren

Susanne Lyckeland

Lisa Randbäck

.

Föreningens historik och syfte

Föreningen bildades genom att den ursprungliga tomtägareföreningen delades upp i en vägförening för förvaltning av vägarna och en fritidsförening för förvaltning av övriga markområdet. Markområdet Svensboda 1:3 ägs av SSF, varför förvaltningen av området görs av SSF.

SNF är en ideell förening vars medlemskap, som enligt stadgarna är knutet till fastighet och inte till person. Genom att betala medlemsavgiften blir man som fastighetsägare medlem i föreningen och bidrar till att skapa ett trivsamt område som kan utvecklas och gynna alla boende i Svensboda.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin