SNF - Svensboda natur & fritidsförening

Styrelsen nås via epost: info@svensboda.se PlusGirokonto till SNF är 65 48 97-8

Protokoll från stämmorna ligger under Dokument i listen till vänster.

SNF underhåller och vårdar östra badet. Underhåll och skötsel av ovanstående är endast möjligt tack vare att du betalar in medlemsavgiften.

Avgiften är f.n. 100 kr/år och betalas till Plusgiro 65 48 97 -8. Ange fastighetsnummer som avsändare.

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag är att förvalta, vårda och underhålla Östra badet. Detta ska ske till nytta och användbarhet för medlemmarna på det sätt som medlemmarna bestämmer.

I samband med budget och medlemsavgift läggs planen fast för det kommande året vid höstens medlemsmöte. Nuvarande årsavgift på 100 kr betalas senast den 31 januari. Då SSF tagit över stora delar av SNFs tidigare uppdrag kommer SNFs styrelse att bli mindre, avgiften har redan reglerats inför 2021.

Skötsel av mark och anläggningar sker på de två arbetsdagarna i april respektive september och är fördelat över de olika blocken. En extra arbetsdag i juli administreras av styrelsen.

Styrelsens sammansättning, revisorer och valberedning efter ordinarie medlemsmöte 2021-05-22

Bertil Röjhammar, ledamot

Louise Thorselius, ledamot

Sture Holmström, suppleant

Anders Lindberg, ledamot

Eva Karlsson, suppleant

Revisorer

Camilla Bauer, revisor, lämnat sitt uppdrag februari 2022

Per-Anders Åhlin, revisorssuppleant

Karin Roberts, revisorsuppleant

Valberedning

Emilia Lindgren

Susanne Lyckeland

Annika Ahlstedt

SNFs stadgar finns HÄR

Föreningens historik och syfte

Föreningen bildades genom att den ursprungliga tomtägareföreningen delades upp i en vägförening för förvaltning av vägarna och en fritidsförening för förvaltning av övriga markområdet. Markområdet Svensboda 1:3 ägs av SSF, varför förvaltningen av området görs av SSF.

SNF är en ideell förening vars medlemskap, som enligt stadgarna är knutet till fastighet och inte till person. Genom att betala medlemsavgiften blir man som fastighetsägare medlem i föreningen och bidrar till att skapa ett trivsamt område som kan utvecklas och gynna alla boende i Svensboda.

Föreningen ansvarar för Östrra badet i Stensjön. Vidare finns även en fotbollsplan, bouleplan och föreningshus samt att föreningen bidrar med medel till intresseföreningar i Svensboda.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin