Stämma i Lillsjöns vattenförening

Publicerad lördag 14 maj, 18:00

Nedan följer kallelse och dagordning till stämma i Lillsjöns vattenförening. Observera att Lillsjöns vattenförenings verksamhet är separerad från Svensboda Samfällighetsförening. Frågor om nedanstående kallelse hänvisas därför till styrelsen i Lillsjöns vattenförening.

LILLSJÖNS VATTENFÖRENING INFORMERAR:

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Dag: Lördagen den 21 maj 2022

Tid: Klockan 13.00

Plats: Svensboda fotbollsplan

Dagordning

 1. Mötets öppnande

 1. Mötets behöriga utlysande

 1. Fastställande av dagordning

 1. Val av mötets ordförande

 1. Val av mötets sekreterare

 1. Val av 2 justerare tillika rösträknare

 1. Fastställande av röstlängd

 1. Styrelsens förvaltningsberättelse

 1. Revisorernas berättelse

 1. Fastställande av resultat- och balansräkning

 1. Ansvarsfrihet för styrelsen

 1. Styrelsens förslag angående arbeten under nästkommande år och kostnader därför

 1. Bestämmande av årsavgift och eventuell extra uttaxering, samt datum för betalning

 1. Val av ordförande

 1. Val av sekreterare

 1. Val av kassör (avgående Anne-Marie Polz)

 1. Val av övriga ledamöter (avgående Anders Kemze)

 1. Val av suppleanter (avgående Eva Eklenius och Marja-Leena Lehtola)

 1. Val av revisorer och suppleant (avgående Petra Ahlback och suppleant vakant)

 1. Val av valberedning 2 personer, varav 1 sammankallande (avgående Peter Claësson och Ingemar Andersson)

 1. Arvoden för kommande år

 1. Övriga frågor

 1. Mötets avslutande

SAMTLIGA MEDLEMMAR HÄLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

STYRELSEN i Lillsjöns vattenförening

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin