Information till medlemmar i Lillsjöns vattenförening: Årsmöte

Publicerad måndag 24 apr, 10:24

Lillsjöns vattenförening bjuder in sina medlemmar till årsmöte. Observera att Lillsjöns vattenförening är en fristående förening och verksamheten är separerad från Svensboda Samfällghetsförening.

Dag: Lördagen den 20 maj 2023

Tid: Klockan 12.00

Plats: Svensboda fotbollsplan

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Mötets behöriga utlysande

3. Fastställande av dagordning

4. Val av mötets ordförande

5. Val av mötets sekreterare

6. Val av 2 justerare tillika rösträknare

7. Fastställande av röstlängd

8. Styrelsens förvaltningsberättelse

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande och resultat och balansräkning

11. Ansvarsfrihet för styrelsen

12. Styrelsens förslag angående arbeten under nästkommande år och kostnader därför

13. Bestämmande av årsavgift och eventuellt extra uttaxering, samt datum för betalning

14. Val av ordförande (avgående Gösta Rohdin)

15. Val av sekreterare (avgående Iris Claësson)

16. Val av kassör (utgår)

17. Val av övriga ledamöter (utgår)

18. Val av suppleanter (avgående Leif Ekgren)

19. Val av revisorer och suppleant (avgående Elisabeth Karlsson)

20. Val av valberedning 2 personer, varav 1 sammankallande (avgående Peter Claësson (sammankallande) och Ingemar Andersson)

21. Arvoden för kommande år. Ersättning för hel resp halv arbetsdag.

22. Övriga frågor

23. Mötets avslutande

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin