Årsmöte i Lillsjöns vattenförening

Publicerad onsdag 5 maj 2021, 13:04

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Dag: Lördagen den 22 maj 2021

Tid: Klockan 13.00

Plats: Svensboda fotbollsplan

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av mötets ordförande
 5. Val av mötets sekreterare
 6. Val av 2 justerare tillika rösträknare
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande och resultat och balansräkning
 11. Ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Styrelsens förslag angående arbeten under nästkommande år och kostnader därför
 13. Bestämmande av årsavgift och eventuellt extra uttaxering, samt datum för betalning
 14. Val av ordförande (avgående Gösta Rohdin)
 15. Val av sekreterare (avgående Iris Claësson)
 16. Val av kassör (utgår)
 17. Val av övriga ledamöter (utgår)
 18. Val av suppleanter (avgående Leif Ekgren)
 19. Val av revisorer och suppleant (avgående Elisabeth Karlsson)
 20. Val av valberedning 2 personer, varav 1 sammankallande (avgående Peter Claësson (sammankallande) och Ingemar Andersson)
 21. Arvoden för kommande år
 22. Övriga frågor
 23. Mötets avslutande

SAMTLIGA MEDLEMMAR HÄLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

/ STYRELSEN

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin