Block; indelning och uppgifter

Kontakt med blockledaransvarig: blockledaransvarig@svensboda.se

Blockens arbete utförs enligt grönområdesplanen

2019 beställdes en Grönområdesplan för fastigheten Svensboda 1:3 av Skogsstyrelsen. I november 2019 beviljades marklov för trädfällning och förvaltning av detta område i enligthet med fastställd Grönområdesplan. Vår mark är totalt 70 ha. och förvaltas av medlemmarna enligt planen.

Blockens indelning och syfte

Fastigheterna inom Svensboda fritidsområde är indelade i sju block med 25-30 fastigheter i varje. Dessa omnämns block 1-7. P.g.a få fastigheter har block 1 och 2 slagits samman till ett; block 1-2. Syftet med indelningen är att blocken ska svara för de uppgifter som skall utföras under arbetsdagarna, så att underhåll kan genomföras och utvärderas på ett överskådligt sätt.

Blockledare

Medlemmarna i respektive block utser en blockledare som väljs att vara medlemmarnas kontaktperson för 2 år. Blockledaren fastställer vad som behöver utföras inom blocket och rapporterar detta till blockledaransvarig i styrelsen, som prioriterar vilka arbetsuppgifterna som skall utföras. Blockledaren skall leda och fördela arbetet inom sitt block samt avdela arbetskraft till gemensamma åtgärder.

Blockmedlemmarnas uppgifter i arbetsdagar och midsommarfirande

Medlemmarna inom respektive block ansvarar för att utföra de uppgifter som tilldelas på arbetsdagarna.

Under året genomförs minst 2 arbetsdagar, sista lördagen i april och sista lördagen i september. Dessutom brukar extra arbetsdagar utföras i juli och december. Arbetsdagarna är ett utmärkt tillfälle att lära känna sina grannar och att bidra till att våra gemensamma områden och anläggningar underhålls.

Midsommarfirande för området arrangeras vart 6:e år av ett block enligt ett rullande schema.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin