SSF - Svensboda samfällighetsförening

Samfällighetens historik och syfte

Vägföreningen i Svensboda omvandlades 1998 till en samfällighet enligt lagen om förvaltning av samfällighet SFL 1973:150.

Vid anläggningsbeslutet som upprättades av lantmäteriet är ramen för samfällighetens verksamhet och gränsen för dess befogenheter enskilda vägar i Svensboda.

Varje fastighet har enligt anläggningsbeslutet andelstal ett i samfälligheten vilket betyder att alla har samma avgift till föreningen.

Styrelsens uppdrag

Styrelsen har det statliga uppdraget att uttaxera avgifter från 170 delägarfastigheter i samfälligheten för att finansiera underhållet av 7 km väg. Vägarna inspekteras kontinuerligt av Trafikverket. Ett statsbidrag utbetalas årligen.

Föreningen är medlem i REV, Riksförbundet Enskilda Vägar, som tillhandahåller rådgivning inom lantmäteri, vägteknik och juridik samt försäkring. Medlemsskap i Svensboda samfällighetsförening är obligatoriskt.

Avtal tecknas normalt med vinterväghållare för perioden 15 november – 15 april. Avtalet utformas enligt mallar och rekommendationer från REV. Föreningens sandfickor vid fotbollsplan är enbart avsett för vinterväghållaren och får ej användas av enskilda medlemmar.

För vägunderhåll sommartid sker årligen upphandling av dikesklippning och dammbindning med magnesiumklorid. Vart tredje år planeras även för hyvling och grusning av vägsystemet.

Styrelsen utser inom sig, en ledamot med uppdraget "Vägmästare" som har det operativa ansvaret för vägarnas skötsel och underhåll inom området.

Verksamhetsplan upprättas årligen och fastställs vid höstens föreningsstämma, i samband med beslut om budget och årsavgift. Nuvarande årsavgift på 1500 kronor betalas senast den 31 januari. Faktura skickas i november.

På de två arbetsdagarna sker underhåll med rensning av vägtrummor, röjning av sly, utplacering/borttagning av snökäppar samt underhåll av sandlådor.

Styrelsens sammansättning, revisorer och valberedning efter ordinarie föreningsstämma 2019-05-25

Meta Sundin, ledamot

Gunnel Hernegran, ledamot

Tintin Öhman, ledamot

Louise Thorselius, ledamot

Sture Holmström, ledamot

Anders Lindberg, ledamot

Eva Karlsson, suppleant

Susanne Lyckeland, suppleant

Revisorer

Charlotte Lillieroth, revisor

Jan Carlsson, revisor

Per-Anders Åhlin, revisorssuppleant

Karin Roberts, revisorsuppleant

Valberedning

Beril Röjhammar, Conny Källström, Anders Bylund

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin