SNF - Svensboda natur & fritidsförening

Föreningens historik och syfte

Föreningen bildades genom att den ursprungliga tomtägareföreningen delades upp i en vägförening för förvaltning av vägarna och en fritidsförening för förvaltning av övriga markområdet. Markområdet Svensboda 1:3 ägs av SSF, varför förvaltningen av området görs av SSF.

SNF är en ideell förening vars medlemskap, som enligt stadgarna är knutet till fastighet och inte till person. Genom att betala medlemsavgiften blir man som fastighetsägare medlem i föreningen och bidrar till att skapa ett trivsamt område som kan utvecklas och gynna alla boende i Svensboda.

Föreningen ansvarar för Norra badet i Stensjön. Vidare finns även en fotbollsplan, bouleplan och föreningshus samt att föreningen bidrar med medel till intresseföreningar i Svensboda.

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag är att förvalta, vårda och underhålla Norra badet. Detta ska ske till nytta och användbarhet för medlemmarna på det sätt som medlemmarna bestämmer.

I samband med budget och medlemsavgift läggs planen fast för det kommande året vid höstens medlemsmöte. Nuvarande årsavgift på 100 kr betalas senast den 31 januari. Faktura skickas i november. Då SSF tagit över stora delar av SNFs tidigare uppdrag kommer SNFs styrelse att bli mindre, avgiften har redan reglerats inför 2021.

Skötsel av mark och anläggningar sker på de två arbetsdagarna i april respektive september och är fördelat över de olika blocken. En extra arbetsdag i juli administreras av styrelsen.

Styrelsens sammansättning, revisorer och valberedning efter ordinarie medlemsmöte 2020-08-29

Bertil Röjhammar, ledamot

Charlotta Hedefalk, ledamot

Anders Bylund, ledamot

Louise Thorselius, ledamot

Sture Holmström, suppleant

Anders Lindberg, ledamot

Eva Karlsson, suppleant

Maria Hedefalk, suppleant

Revisorer

Camilla Bauer, revisor

Jan Carlsson, revisor

Per-Anders Åhliln, revisorssuppleant

Karin Roberts, revisorsuppleant

Valberedning

Conny Källström (sammankallande)

Susanne Lyckeland

Annika Ahlstedt

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin