SNF - Svensboda natur & fritidsförening

Föreningens historik och syfte

Föreningen bildades genom att den ursprungliga tomtägareföreningen delades upp i en vägförening för förvaltning av vägarna och en fritidsförening för förvaltning av övriga markområdet. Fastigheten Svensboda 1:3, omfattar ca 70 hektar som består av ängar, skogsområde, hagmark, kärr samt även andelar av Stensjöns Norrtäljedel, 40 % och Lillsjön 50 %. Inom fastigheten finns också kulturminnen registrerade hos Länsstyrelsen.

SNF är en ideell förening vars medlemskap, som enligt stadgarna är knutet till fastighet och inte till person. Genom att betala medlemsavgiften blir man som fastighetsägare medlem i föreningen och bidrar till att skapa ett trivsamt område som kan utvecklas och gynna alla boende i Svensboda.

Föreningen har två badplatser i Stensjön, Norra badet och Östra badet som båda har brygga och badflotte. Vidare finns även en fotbollsplan, bouleplan och föreningshus samt att föreningen bidrar med medel till intresseföreningar i Svensboda

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag är att förvalta, vårda och underhålla Svensboda 1:3 och dess tillhörande markområden och byggnader. Detta ska ske till nytta och användbarhet för medlemmarna på det sätt som medlemmarna bestämmer.

Föreningen upprättade 2005 en skogsvårdsplan som är godkänd av Skogsstyrelsen och kommunen. Planen omfattar fastigheten Svensboda 1:3 och beskriver områden i detalj, delvis inom blocken men också allmänna delar som "skogen", Kvarnkärret och Sjöhägnaden. I beskrivningen framgår såväl lagstadgade krav på skötsel som föreslagna åtgärder inom olika tidsintervall. Utifrån Skogsvårdsplanen upprättar fastighetsägaren årligen en förvaltningsplan. I samband med budget och medlemsavgift läggs planen fast för det kommande året vid höstens medlemsmöte. Nuvarande årsavgift på 550 kr betalas senast den 31 januari. Faktura skickas i november.

Skötsel av mark och anläggningar sker på de två arbetsdagarna i april respektive september och är fördelat över de olika blocken. En extra arbetsdag i juli administreras av styrelsen.

Styrelsens sammansättning, revisorer och valberedning efter ordinarie medlemsmöte 2019-05-25

Meta Sundin, ledamot

Gunnel Hernegran, ledamot

Tintin Öhman, ledamot

Louis Thorselius, ledamot

Anders Lindberg, ledamot

Eva Karlsson, suppleant

Sture Holmström, suppleant

Susanne Lyckeland, suppleant

Revisorer

Charlotte Lillieroth, revisor

Jan Carlsson, revisor

Per-Anders Åhliln, revisorssuppleant

Karin Roberts, revisorsuppleant

Valberedning

Bertil Röjhammar, Conny Källström, Anders Bylund

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin