Svensboda Natur & Fritidsförening "SNF"  

 


SNF har till uppgift att skapa förutsättningar för de boendes behov av rekreation i en välskött natur inom närområdet. Närområdet – den s k ”Allmänningen” – består av cirka 17 hektar, i huvudsak skogsmark.

Genom insatser från fastighetsägarna gemensamt på de s k ”Arbetsdagarna”, försöker vi hålla området rent och snyggt, hålla fritt från buskar och sly, reparera och underhålla vägar, fotbollsplan, festplats med mera som anses angeläget. Denna praktiska verksamhet är uppdelad i s k ”Block”. Området består av 6 Block.

Arbetsdagarna leds av en Blockledare som fördelar arbetsuppgifter. Ibland krävs en större insats på ett visst ställe, och då omdirigeras arbetskraften även utanför det egna blocket. Arbetsdagarna annonseras i god tid på anslagstavlor, vid infarter och på föreningens hemsida.

 Medlemsavgiften är f.n 350 kr / år och inbetalas senast april vart år

SNF ansvarar för vår gemensamt ägda skog, och följer den skogsvårdsplan som föreningen tagit fram tillsammans med Norrtälje kommun. Avkastningen från avverkning kommer de boende tillgodo.

SNF arrangerar också den årligen återkommande och mycket uppskattade Midsommarfesten. Den arrangeras blockvis enligt ett rullande schema. 

SNF håller sitt årsmöte sista lördagen i maj, om inte annat beslutas!

Ta också del av aktuell information som anslås på anslagstavlorna inom området.